ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Προμήθεια όλων των τύπων πυροσβεστήρων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας.
Οι πυροσβεστήρες μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, τρέχουσας ημερομηνίας κατασκευής και διαθέτουν όλες τις τελευταίες πιστοποιήσεις βάσει ευρωπαϊκών Οδηγιών και προτύπων.